อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

อาจารย์บวรวิช รอดรังษี
ปริญญาตรี: ครุศาสตรอุตสาหกรรมมบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปริญญาโท: วิทยาศาสตรบัณฑิตมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 อาจารย์พรทิพย์ เกิดถาวร
ปริญญาตรี: ครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ปริญญาโท: ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

อาจารย์วารนันท์ นิติศักด์
ปริญญาตรี: การศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
ปริญญาโท: ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริญญาเอก: ศึกษาศาสตร์ดุษฏีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อาจารย์ทักษิณา นพคุณวงศ์
ปริญญาตรี: ครุศาสตรอุตสาหกรรมมบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปริญญาโท: วิทยาศาสตรบัณฑิตมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อาจารย์ศิรภัสสร์ อินทรพาณิชย์
ปริญญาตรี: บริหารธุรกิจบัณฑิต มาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
ปริญญาโท: บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

อาจารย์อดุลย์ สนั่นเอื้อเม็งไธสง
ปริญญาตรี: วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปริญญาโท: การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม