ประมวลภาพกิจกรรมต่าง ๆ ภายในสาขาวิชคอมพิวเตอร์ศึกษา

อบรมซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์
ค่ายหมอคอมอาสาพัฒนาท้องถิ่นครั้งที่ 5
วันสถาปนาคณะครุศาสตร์
โครงการนำเสนอโครงงานทางวิชาการของนักศึกษา
ปริญญาตรีสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
กีฬาสระะหงษ์เกมส์
กิจกรรม Goodbye senior party com'edu 16
กิจกรรมเปิดหมวก ระดมทุนเพื่อจัดค่ายหมอคอมอาสาพัฒนาท้องถิ่น
กิจกรรมค่ายหมอคอมอาสาพัฒนาท้องถิ่นครั้งที่ 6