แจ้งความจำนงหรือสนใจในการศึกษาต่อสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา