ประวัติความเป็นมาของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

→ เมื่อปี พ.ศ. 2547 ได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งภาควิชาครุศาสตร์และศิลปศาสตร์ สังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จัดตั้งการศึกษาในหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

→ พ.ศ. 2550 ได้มีการจัดทำหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิขึ้น ทั้งระดับปริญญาตรี และ ปริญญาโท มากกว่า 50 หลักสูตร โดยมีการเปิดสอนในหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต (คบ. 5ปี) ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

จำนวนหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 172 หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

กลุ่มสาระวิชาภาษาและการสื่อสาร 9 หน่วยกิต

กลุ่มสาระวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต

กลุ่มสาระวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต

กลุ่มสาระวิชาพลานามัย 3 หน่วยกิต

กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาเอก 81 หน่วยกิตได้แก่

วิชาเอกบังคับ 69 หน่วยกิต

วิชาเอกเลือก 6 หน่วยกิต

วิชาสอนวิชาเอก 6 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาชีพครู 55 หน่วยกิตได้แก่

วิชาชีพครูบังคับ 33 หน่วยกิต

วิชาชีพครูเลือก 6 หน่วยกิต

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 16 หน่วยกิต