ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ CED1

รูปภาพ3
รูปภาพ2
รูปภาพ1

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ CED2

รูปภาพ4
รูปภาพ5
รูปภาพ10
รูปภาพ11

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ CED3

รูปภาพ7
รูปภาพ8
รูปภาพ6
รูปภาพ9

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ CED4 (MAC)

รูปภาพ14
รูปภาพ12
รูปภาพ13

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ CED5 (Smart Classroom)

รูปภาพ19
รูปภาพ18
รูปภาพ15
รูปภาพ20
รูปภาพ21
รูปภาพ16